Данъчният терминал SG Group Equipment for shops and stores

Вие сте тук

Данъчният терминал

Данъчният терминал (ДТ) е задължителна съставна част от фискалното устройство

Данъчният терминал (ДТ) е задължителна съставна част от фискалното устройство, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във фискалното устройство.

Данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни,GPRS модем със SIM карта. Обемът на енергонезависимата памет е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране. Данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на фискалното устройство.

Смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП.
Устройството не може да работи преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.

Фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация
• данни за промяна
• дневен отчет с нулиране за всеки ден на определен от НАП период (първоначално зададеният период от време е 30 дни).
• дневните отчети без нулиране, с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време.

След приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП сподадените номера при регистрацията. При несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството, работата на последното се блокира.